Tájékoztatjuk, hogy korábban személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tehát az adatkezelő jogos érdekében és kizárólag az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges adatok tekintetében kezelte.

A Dr. Fülakupunktúra weboldal, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) ez úton tájékoztatja, hogy személyes adatai (email cím), korábbi hírlevélre feliratkozás alkalmával mentésre kerültek, illetve az interneten nyilvánosan elérhetőek voltak a begyűjtés pillanatában, és azokat az adatkezelő közvetlen üzletszerzési célú megkeresés érdekében adatbázisába mentette.

Amint arról bizonyára Ön is hallott, uniós szinten új adatvédelmi szabályok lépnek hatályba 2018. május 25. napján. Ezen szabályok jogforrása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR.

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy mindenben megfeleljen a GDPR elvárásainak lehetőséget ad Önnek arra, hogy hozzájárulását adja és ezzel a jogos érdek jogalapról áttérjen a hozzájárulási jogalapra.

Amennyiben jelen levelünk alapján Ön nem adja meg hozzájárulását, de nem is tiltakozik kifejezetten az ellen, hogy az Adatkezelő a személyes adatait (email cím), hírlevél küldés céljából kezelje, úgy az adatkezelő továbbra is jogos érdek jogalappal kívánja kezelni azon adatait, amiket Ön korábban megadott nekünk, vagy az interneten nyilvánosan elérhetőek és a hírlevél küldéséhez szükségesek (különösen név, e-mail cím).

Mely adatkezelésre a GDPR Preambulum (47) értelmében lehetősége van az adatkezelőnek.

Annak érdekében, hogy hírlevélre történő hozzájárulási alapú feliratkozása megtörténjen, úgy Önnek az adatkezelési hozzájárulását meg kell adnia 2018. május 24-ig.

Tiltakozását az alábbi elérhetőségek bármelyikén megadhatja:

Dr.Fülakupunktúra

Info: +36 20/249-7281

e-mail: drfulakupunktura@gmail.com

www.drfulakupunktura.hu